APP-SQLAP-10771: Could not reserve record

posted on 29 Dec 2015 08:01 by lookpranoi in Oracle


Solution การแก้ปัญหา APP-SQLAP-10771 : Could not reserve record. อ่านจาก message เข้าใจว่าเกิด session lock  แต่พอเข้าไป monitor session กลับไม่เจอ  ใช้ solution นี้หากพอจะรู้ว่า table ที่มันน่าจะโดน lock ไว้เพือ่หา SID ตัวที่มีปัญหา แล้ว kill session ทิ้งซะ

Credit http://oracler12applicationfunctional.blogspot.com/2015/02/app-sqlap-10771-could-not-reserve-record.html

 

APP-SQLAP-10771: Could not reserve record.

Error:

APP-SQLAP-10771: Could not reserve record.

Unable to pay the AP invoice in full, Got above error while performing the action –> pay in full

Solution:

Database lock from another session is present on the table AP_INVOICES_ALL, AP_INVOICE_LINES_ALL, AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL for the same record that user was trying to modify from application.

1) To determine what session has a lock on this record, please execute the following steps:
         a) Run the following to determine what tables are locked:
                --- --- ---
                SELECT a.object_id, a.session_id, substr(b.object_name, 1, 40)
                FROM v$locked_object a, dba_objects b
                WHERE a.object_id = b.object_id
                AND b.object_name like 'AP_%'
                ORDER BY b.object_name;
                --- --- ---
         b) Look at the results and insert whatever AP_% tables are returned from a) into the script below:
                --- --- ---
                SELECT l.*, o.owner object_owner, o.object_name
                FROM SYS.all_objects o, v$lock l
                WHERE l.TYPE = 'TM'
                AND o.object_id = l.id1
                AND o.object_name in ('AP_INVOICES_ALL', 'AP_INVOICE_LINES_ALL', 'AP_INVOICE_DISTRIBUTIONS_ALL');
                --- ---
                SELECT SID, SERIAL#
                FROM v$session
                WHERE SID = <SID from b)>;
                --- --- ---
  2) Once the locking sessions have been identified, please use the below command to kill such sessions.
            --- --- ---
            ALTER SYSTEM KILL SESSION 'sid,serial#' IMMEDIATE;
            ---
            Note: SID and serial# to be taken from the output from 1c).
            --- --- ---


Alternative Solution
==============

If there are many items locked you may find it easier to follow this alternative solution:
   a) Ensure no-one is working and no processes are running in the system.
   b) Bounce the database.
   c) Retest the issue.

เทคนิคการ custom folder บน Oracle EBS

posted on 29 Oct 2015 10:41 by lookpranoi in Oracle

ว่าด้วยเรื่องการ custom Folder ในหน้า Form ของ Oracle EBS  นั้นสามารถทำได้ดังนี้

เปิดหน้า Form ที่ต้องการขึ้น ไปที่เมนู Folder -> Folder Tool


 

หน้าตาของ Folder Tool ดังรูป

เม้าส์คลิกใน field ที่ต้องการทำรายการ  ลองกดลูกศรเลื่อนซ้าย เพื่อขยับ Field ใน Form ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ  ใช้สำหรับในการจัดตำแหน่งของข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้งาน

 

เมนูการเลือก Show Field และ Hide Field  เพื่อแสดงหรือซ่อน ข้อมูลเพิ่มเติม

 


ตัวอย่าง เทคนิค Custom Folder 
จากในรูป Show Field ที่ชื่อว่า Approval Status เพิ่มเข้ามาใน Form

 

หลังจากนั้นเข้าสู่โหมด enter query เพื่อต้องการ filter ข้อมูลที่ต้องการ  และทำการ Ctrl + F11 เพื่อ Query ข้อมูล

 

สังเกตว่าเมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้ว  ให้เข้าไป Folder -> View Query จะปรากฎเงื่อนไขของ Query ที่ได้มาของข้อมูลบนหน้าจอ

 

เลือกเมนู Folder -> Save As เพื่อบันทึก Folder นี้ โดยจะมี option ต่างๆ ดังนี้

Folder : กำหนดชื่อ Folder   จากในตัวอย่างต้องการแสดงข้อมูล JV ที่สถานะอนุมัติแล้ว และเป็นของปี 2015 เดือน 3  โดยตั้งชื่อ JV_ApproveMAR2015 เพื่อให้สื่อ เป็นต้น

Autoquery : Always เรียกข้อมูลอัติโนมัติที่เปิด Form , Never ไม่ทำการเรียกข้อมูล , Asl each time ถามก่อนทุกครั้งที่จะเรียกข้อมูล

Open as default : หากเลือกจะเป็นการกำหนด folder นี้เป็น default ทุกครั้งที่เปิด form

Public : หากเลือก Folder นี้ user อื่นๆ จะสามารถเห็นและใช้งานได้

Include Query : ให้เลือกด้วยหากต้องการให้ folder นี้แสดงข้อมูลแบบมีเงื่อนไข

 

 

 

เมื่อเปิด Form จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด คือ default folder ไปที่ JV_ApproveMAR2015 พร้อมทั้งแสดงข้อมูลให้โดยอัติโนมัติ

 

 

การแก้ไข Folder สามารถทำได้โดยการไปที่เมนู Folder -> Save As  ในรูปลองเอา Open As Default ออกและ Save

 

เมื่อเข้ามาใน Form อีกครั้งจะพบว่า Folder ดังกล่าวไม่ได้ถูกโหลดขึ้นมา  โดยหากต้องการใช้ต้องเลือกจากเมนู Folder ดังในรูป


จากตัวอย่าง เป็นการประยุกต์ใช้งาน Folder เพื่อรองรับการแสดงผลที่หลากหลายขึ้นตามกลุ่มผู้ใช้ เช่น สำหรับกลุ่มผู้ใช้นี้ต้องการให้เห็นข้อมูลบางประเภท , กลุ่มผู้ใช้นี้เห็นข้อมูลบาง Field หรือเห็นเท่าที่ใช้  ลองนำไปประยุกต์ใช้ดู นะครับ

 

 

edit @ 29 Oct 2015 10:47:24 by Lookpranoi

begin
      dbms_application_info.set_client_info(org_id);
end;
 
หรือ
 
begin
      fnd_global.apps_initialize ( user_id      => i_user_id,                                   
                                               resp_id      => g_respon_id,
                                               resp_appl_id => g_appl_id);
end;
 
 

Building an Oracle Report with a Barcode

posted on 19 Nov 2014 08:56 by lookpranoi in Oracle
Before building a report which contains barcode, follow all the required setup steps. These are detailed in the post: 
 
 

ปกติ code_combination_id จะถูกฝังไว้ในแต่ละ transaction อยู่แล้วเมื่อเกิดการเดินรายการทางบัญชี
หากจะดูในรายงานก็ต้องหาให้ได้ว่า code เหล่านั้น ตรงกับชื่อบัญชีอะไร

CODE_COMBINATION_ID |  ACCOUNT NAME   | ACCOUNT DESC
                             1001 | 01.10.1234.000.00 | บริษัทA.แผนกไอที.โบนัสพนง.NA.NA


ใช้ script ดังนี้ในการหา หรือทำเป็น view ไว้เลย เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

* ส่วนของ segment เพิ่มเติมเข้าไป เช่น ในระบบใช้ตั้งแต่ segment1 ถึง segment5 ให้เพิ่มเข้าไปใน script 
Credit by http://jayantaapps.blogspot.com/2013/06/gl-code-combination-id-description.html


GL Code Combination Id & Description
 
1) 
select
gcc.segment1||'.'||gcc.segment2||'.'||gcc.segment3
 ACCOUNT,
A1.DESCRIPTION||'-'||A2.DESCRIPTION ||'-'|| A3.DESCRIPTION  DECS
from
fnd_flex_values_vl A1,
fnd_flex_values_vl A2,
fnd_flex_values_vl A3,
gl_code_combinations gcc
WHERE
a1.flex_value=gcc.segment1 
And a1.FLEX_VALUE_SET_ID in ( select FLEX_VALUE_SET_ID
                            from fnd_id_flex_segments
                           WHERE application_id = 101 AND id_flex_code = 'GL#' and enabled_flag = 'Y' 
                           and application_column_name='SEGMENT1' )
and a2.flex_value=gcc.segment2
And a2.FLEX_VALUE_SET_ID in ( select FLEX_VALUE_SET_ID
                            from fnd_id_flex_segments
                           WHERE application_id = 101 AND id_flex_code = 'GL#' and enabled_flag = 'Y' 
                           and application_column_name='SEGMENT2' )
and a3.flex_value=gcc.segment3
And a3.FLEX_VALUE_SET_ID in ( select FLEX_VALUE_SET_ID
                            from fnd_id_flex_segments
                           WHERE application_id = 101 AND id_flex_code = 'GL#' and enabled_flag = 'Y' 
                           and application_column_name='SEGMENT3' )


2)  ---Only in R12----
select gcc.CONCATENATED_SEGMENTS,
GL_FLEXFIELDS_PKG.get_concat_description( gcc.chart_of_accounts_id, gcc.code_combination_id) acc_description
FROM gl_code_combinations_kfv gcc
 

edit @ 25 Sep 2014 16:06:53 by Lookpranoi

Basic Tables and Programs involved in Conversions

posted on 02 Oct 2013 09:54 by lookpranoi in Oracle
 


Order Import Interface (Sales Order Conversion)

Interface Tables

OE_HEADERS_IFACE_ALL
OE_LINES_IFACE_ALL
OE_ACTIONS_IFACE_ALL
OE_ORDERS_CUST_IFACE_ALL
OE_PRICE_ADJS_IFACE_ALL
OE_PRICE_ATTS_IFACE_ALL

Base Tables

OE_ORDER_HEADERS_ALL
OE_ORDER_LINES_ALL
QP_PRICING_ATTRIBUTES

Concurrent Program:

Order Import

API

OE_ORDER_PUB.GET_ORDER and OE_ORDER_PUB.PROCESS_ORDER

Item Import

Interface Tables

MTL_SYSTEM_ITEMS_INTERFACE
MTL_ITEM_REVISIONS_INTERFACE
MTL_ITEM_CATEGORIES_INTERFACE
MTL_INTERFACE_ERRORS

Concurrent program:

Item Import

Base Tables:

MTL_SYSTEM_ITEMS_B
MTL_ITEM_REVISIONS_B
MTL_CATEGORIES_B
MTL_CATEGORY_SETS_B
MTL_ITEM_STATUS
MTL_ITEM_TEMPLATES

Inventory Onhand Quantity

Interface Tables

MTL_TRANSACTION_INTERFACE
MTL_TRANSACTION_LOTS_INTERFACE
MTL_SERIAL_NUMBERS_INTERFACE

Concurrent Program:

Can be submitted in Transaction Manager through Interface Manager

API

INV_TXN_MANAGER_PUB.PROCESS_TRANSACTIONS

Base Tables:

MTL_ONHAND_QUANTITIES
MTL_LOT_NUMBERS
MTL_SERIAL_NUMBERS

Customer Conversions

Interface Tables

RA_CUSTOMERS_INTERFACE_ALL
RA_CUSTOMER_PROFILE_INT_ALL
RA_CONTACT_PHONES_INT_ALL
RA_CUSTOMER_BANK_INT_ALL
RA_CUST_PAY_METHOD_INT_ALL

Base Tables

RA_CUSTOMERS
RA_ADDRESSES_ALL
RA_CUSTOMER_RELATIONSHIPS_ALL
RA_SITE_USES_ALL

Concurrent Program

Customer Interface

API

Trading Community Architecture uses the APIs to create the customers too
APIs are

Set the organization id

Exec dbms_application_info.set_client_info();

Create a party and an account

HZ_CUST_ACCOUNT_V2PUB.CREATE_CUST_ACCOUNT
HZ_CUST_ACCOUNT_V2PUB.CUST_ACCOUNT_REC_TYPE
HZ_PARTY_V2PUB.ORGANIZATION_REC_TYPE
HZ_CUSTOMER_PROFILE_V2PUB.CUSTOMER_PROFILE_REC_TYPE

Create a physical location

HZ_LOCATION_V2PUB.CREATE_LOCATION()
HZ_LOCATION_V2PUB.LOCATION_REC_TYPE

Create a party site

HZ_PARTY_SITE_V2PUB.CREATE_PARTY_SITE()
HZ_PARTY_SITE_V2PUB.PARTY_SITE_REC_TYPE

Create an account site

HZ_CUST_ACCOUNT_SITE_V2PUB.CREATE_CUST_ACCT_SITE()
HZ_CUST_ACCOUNT_SITE_V2PUB.CUST_ACCT_SITE_REC_TYPE

Create an account site use

HZ_CUST_ACCOUNT_SITE_V2PUB.CREATE_CUST_SITE_USE()
HZ_CUST_ACCOUNT_SITE_V2PUB.CUST_SITE_USE_REC_TYPE
HZ_CUSTOMER_PROFILE_V2PUB.CUSTOMER_PROFILE_REC_TYPE

Base Tables

HZ_PARTIES
HZ_PARTY_SITES
HZ_LOCATIONS
HZ_CUST_ACCOUNTS
HZ_CUST_SITE_USES_ALL
HZ_CUST_ACCT_SITES_ALL
HZ_PARTY_SITE_USES

Auto Invoice Interface

Interface Tables

RA_INTERFACE_LINES_ALL
RA_INTERFACE_SALESCREDITS
RA_INTERFACE_DISTRIBUTIONS
RA_INTERFACE_ERRORS

Base Tables

RA_BATCHES
RA_CUSTOMER_TRX_ALL
RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL
AR_PAYMENT_SCHEDULES_ALL
RA_CUSTOMER_TRX_LINE_SALESREPS
RA_CUST_TRX_GL_DIST_ALL
RA_CUSTOMER_TRX_TYPES_ALL

Concurrent Program

Auto invoice master program

Requisition Import

Interface Tables

PO_REQUISITIONS_INTERFACE_ALL
PO_REQ_DIST_INTERFACE_ALL

Base Tables:

PO_REQUISITIONS_HEADERS_ALL
PO_REQUISITION_LINES_ALL
PO_REQ_DISTRIBUTIONS_ALL

Concurrent Program:

Requisition Import

Purchase Order Conversions

Interface Tables:

PO_HEADERS_INTERFACE
PO_LINES_INTERFACE
PO_DISTRIBUTIONS_INTERACE
PO_INTERCAE_ERRORS

Concurrent Interface Program:

Import Standard Purchase Orders

Base Tables:

PO_HEADERS_ALL
PO_LINES_ALL
PO_DISTRIBUTIONS_ALL
PO_LINE_LOCATIONS_ALL

edit @ 2 Oct 2013 09:55:38 by รักกันมิสู้รู้ใจกัน

 
แก้ปัญหาในการใช้ Chrome ในการ log in เข้า e-business suite แล้วฟ้อง FRM-92129 error
ใน Chrome web store มี extension ในการแก้ไขปัญหานี้ให้โหลดด้วย
https://chrome.google.com/webstore/detail/oracle-ebs-r1211i-enablem/ekkagabmggbmpmncofhgkfigmeldifnc


สะดวก เสียจริง ๆ :-)


edit @ 26 Aug 2013 21:41:12 by รักกันมิสู้รู้ใจกัน

 
การเรียกใช้ API เพื่อสร้างการแปลงหน่วย conversion ต่างๆ  โดยไม่ต้อง input เองผ่านหน้า app
 
 
 
INSTANCE: This API is available from the release R12.1.3 Oracle Applications
PACKAGE:          INV_CONVERT 
PROCEDURE  :   CREATE_UOM_CONVERSION
NOTES:  Creates the Item Specific conversion between two uom's using uom_rate 
TO_UOM_CODE = UOM_RATE * FROM_UOM_CODE
Return_status values
                      S : Successful conversion creation
                      W : Conversion exists prior
                      E : Error in creation conversion
                      U : Unexpected error occurred
SCRIPT:
SET SERVEROUTPUT ON;
 
DECLARE
p_from_uom_code    VARCHAR2(200);
p_to_uom_code      VARCHAR2(200);
p_item_id          NUMBER;
p_uom_rate         NUMBER;
x_return_status    VARCHAR2(200);
l_msg_data         VARCHAR2(2000); 
v_context          VARCHAR2(100);
 
 
FUNCTION set_context( i_user_name    IN  VARCHAR2
                     ,i_resp_name    IN  VARCHAR2
                     ,i_org_id       IN  NUMBER)
RETURN VARCHAR2
IS
BEGIN
NULL;
-- Inorder to reduce the content of the post I moved the implementation part of this      function to another post and it is available her e  
END set_context;
BEGIN
--1. Set applications context if not already set.
  BEGIN
    v_context := set_context('OPERATIONS','Inventory, Vision Operations (USA)',204);
    IF v_context = 'F'
    THEN
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Error while setting the context'||SQLERRM(SQLCODE));       
    END IF;
  END;
  p_from_uom_code := 'USD';  -- Should be a Base unit for Intra-class conversion
  p_to_uom_code := 'EUR';
  p_item_id := '59412';
  p_uom_rate := '1.5';
 
  INV_CONVERT.CREATE_UOM_CONVERSION
                  (
                    P_FROM_UOM_CODE => p_from_uom_code,
                    P_TO_UOM_CODE   => p_to_uom_code,
                    P_ITEM_ID       => p_item_id,
                    P_UOM_RATE      => p_uom_rate,
                    X_RETURN_STATUS => x_return_status
                  );
 
  IF x_return_status = 'S' Then
     dbms_output.put_line(' Conversion Got Created Sucessfully ');
  ELSIF x_return_status = 'W' Then
     dbms_output.put_line(' Conversion Already Exists ');
  ELSIF x_return_status = 'U' Then
     dbms_output.put_line(' Unexpected Error Occured ');
  ELSIF x_return_status = 'E' Then     
     LOOP
       l_msg_data := FND_MSG_PUB.Get(FND_MSG_PUB.G_NEXT,FND_API.G_FALSE);
       IF l_msg_data is NULL Then
       EXIT;
       END IF;
       DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Message' || l_msg_data);
     END LOOP;  
  END IF; 
END; 

ส่วนของกระบวนการทำรับใน E-Business Suite นั้น  ในเมนู Receipts  เท่าที่พบปัญหาบ่อยๆ
คือในขั้นตอนการทำรับ  ตอนระบุคลังจัดเก็บ Subinventory  มักจะพบความผิดพลาดระบุผิดคลัง
ทำให้สินค้าเข้าระบบผิดที่ผิดทาง  ส่งผลให้ส่วนงานที่ใช้งานต่ออาจไม่พบสินค้าในระบบได้
 
โดยปกติ ผู้ใช้งาน จะต้องเลือก Subinventory ที่ต้องจากจัดเก็บจาก List of value เหมือนในรูป
 
โดย Feature ที่สามารถนำมาช่วยลดปัญหาในการทำรับผิดคลังนี้ คือ Item Transactions Defaults
อยู่ใน Inventory Responsibility -> Setup -> Transactions -> Item Transactions Defaults

 

สิ่งที่ต้องทำคือการกำหนด item ที่ต้องการลงไป  และเลือก Default For และเลือก Subinventory
จากในรูป ความหมาย คือ  สินค้าดังกล่าว หากมีการทำรับสินค้า ให้ใช้ subinventory FGI เป็นค่าเริ่มต้น


 
 
ลองกลับมาทดสอบผลลัพธ์กัน  ลองทำรับสินค้าตัวเดิม  ผลคือช่อง Subinventory จะ default ค่าเป็น FGI ให้อัติโนมัติ
แต่หาก ไม่ต้องการใช้ค่า default  ก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้เช่นกัน
 
 
 
โดยสรุปแล้ว  การกำหนด Item ที่จะทำรับต่อ Subinventory เช่นนี้  สามารถลดปัญหาความผิดพลาดในการทำงานได้ดีพอสมควร  อยู่ในเงื่อนไขที่ว่า Item ที่จะทำรับนั้นสามารถระบุที่จัดเก็บ (Subinventory) ได้ล่วงหน้าหรือไม่ ?

หากเป็นกรณีไม่สามารถกำหนดหรือระบุได้ล่วงหน้า  หากทำ Item Transactions Defaults ไว้  แต่ก็ต้องทำการเลือกค่าอยู่ดี  หากว่าไม่ตรงกับความต้องการจริง 
 
หรือในอีกกรณีอื่นๆ เช่น 
มีการทำรับสินค้า  ปกติสินค้านี้เก็บไว้ในคลัง A  แต่เผอิญไม่มีพื้นที่จัดเก็บแล้ว 
ต้องไปเก็บที่คลัง B แทน  เมื่อทำรับในระบบก็จะ default มาเป็นคลัง A 
แต่ทางผู้ใช้ก็ต้องทำการเปลี่ยนจาก A เป็น B แทน  เท่านั้น ครับ


....

edit @ 2 Nov 2012 09:36:45 by รักกันมิสู้รู้ใจกัน

Option ที่ 8 ของคำสั่ง ADPATCH

posted on 22 Oct 2012 08:41 by lookpranoi in Oracle

from Oracleskill.com credit by นี่เราเป็น DBA หรือเปล่านะ

สำหรับคนที่รู้แล้วก็อย่าว่ากันนะครับ

เผอิญ ผมมีปัญหากับ adpatch ซึ่งมันรัน sql บางตัวไม่ผ่าน  error ดังด้านล่าง
ATTENTION: Please fix the above failed worker(s) so the manager can continue.

ทำไงดี มันมีแต่ให้ fix กับ restart ทำไงก็ไม่ผ่าน

ปรากฏว่า ไป search เจอใน google คือ option ที่ 8 ใน adpatch ซึ่งปกติจะมีแค่ 7 แต่ option ที่ 8 มันคือ การ skip อันที่ error

--------------------------------- start adctrl output -----------------------------

                    AD Controller Menu
     ---------------------------------------------------

     1.    Show worker status

     2.    Tell worker to restart a failed job

     3.    Tell worker to quit

     4.    Tell manager that a worker failed its job

     5.    Tell manager that a worker acknowledges quit

     6.    Restart a worker on the current machine

     7.    Exit


Enter your choice [1] : 8

Enter the worker number(s)/range(s) or 'all' for all workers,
or press [Return] to go back to the menu : 2

ตามนี้เลย ใครเคย adpatch ก็น่าจะรู้ว่ามันมีแค่ 7
โห มัน undocument จริง ๆ นะเนี่ย
ดีใจครับเลยมาแบ่งปัน